Subsidie aanvragen

Algemene Informatie

 

 

Het Catharina Halkes Fonds wil feministische theologie en de kritische bestudering van religie en gender in Nederland bevorderen.

 

Daartoe financiert het fonds de medewerkersplaats van het IWFT Expertisenetwerk Gender en Religie.

 

Het fonds ondersteunt ook onderzoeks-en publicatie-projecten en andere relevante activiteiten. De toegekende subsidie per project is maximaal 1500 €.

Het drukken van dissertaties wordt niet gesubsidieerd.

 

In principe worden subsidieaanvragen tweemaal per jaar beoordeeld door het bestuur. Aanvragen dienen via e-mail te worden ingediend voor 1 maart of 15 september via het daarvoor bestemde aanvraagformulier.

 

 

Voorwaarden voor subsidie-aanvragen

 

Inhoud

Om in aanmerking te komen voor subsidie dient het project bij te dragen aan de realisering van de doelstelling van het fonds, namelijk het bevorderen van onderwijs en onderzoek op het gebied van feminisme en theologie c.q. de te problematiseren relatie tussen gender en religie.

 

Haalbaarheid

Wekt de aanvraag voldoende vertrouwen dat met de inzet van de geplande investering van tijd en middelen het beoogde resultaat binnen de gestelde termijn kan worden gehaald? Het curriculum vitae van de uitvoerder(s) kan een rol spelen bij de hier te maken inschatting.

 

Uitstraling

Welk effect is te verwachten van de uitvoering van de activiteit/het project op de onderscheiden doelgroepen van media, vrouw-en-geloof-beweging en het bredere universitaire circuit? Ongeacht de plaats waar het project wordt uitgevoerd, gaat het om de uitstraling in Nederland.

 

Overdraagbaarheid

Zijn de resultaten van de activiteit/het project overdraagbaar naar andere contexten van onderwijs en onderzoek op het terrein van feminisme en theologie of religiewetenschappelijke genderstudies?

 

Deadline subsidie aanvragen

1 maart en 15 september

 

 

 

Stichting Catharina Halkes Fonds

Molenbeekstraat 15

3521 ET Utrecht secretariaat@halkesfonds.nl

NL16 INGB 0000 202462

t.n.v. Stichting Catharina Halkes Fonds te Tilburg

Copyright © All Rights Reserved